امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

                 

جدول شماره ۱                                   جدول شماره ۲                                  جدول شماره ۳

امتیازات کارمند نمونه و شایسته تقدیر                                    امتیازات کارمند نمونه ممتاز دانشگاه                                    امتیازات مدیران ممتاز و شایسته تقدیر  

 

شیوه‌نامه انتخاب کارمندان نمونه دانشگاه ارومیه