امروز

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

شماره تلفن تماس معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

 

 

04432752733

04432752734

 

 شماره فکس معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

 

04432752746