امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 

دکتر احسان یوسفی

مدیر امور فنی و پشتیبانی

 

 

 

 

 

 

 


 

 

اهم مسئولیتها و وظایف این مدیریت عبارتند از:

۱- ارتباط و هماهنگی با دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت عتف در خصوص پروژه‌های در دست اجرا و اجرا شده؛

۲- نظارت بر نگهداری و توسعه تأسیسات مکانیکی وبرقی دانشگاه؛

۳- نظارت بر نگهداری ابنیه شامل تعمیرات، تغییرات و بهسازی اماکن دانشگاه؛

۴- نظارت و کنترل پروژه‌های عمرانی و تعمیراتی دانشگاه؛

۵- بررسی صورت وضعیت‌ها، کارکردها و اسناد مالی پیمانکاران و مشاوران در حوزه کارهای عمرانی؛

۶- ساماندهی اطلاعات فنی زیرساخت‌های دانشگاه؛

۷- نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیف ساختمان‌ها و معابر عمومی دانشگاه؛

۸- نظارت بر کار مخابرات دانشگاه؛

۹- تامین و مراقبت در حفظ ساختمان‌ها و اثاثیه و جلوگیری از بروز حوادث و سوانح و استفاده از وسایل آتشنشانی در صورت لزوم؛

۱۰- تامین و مراقبت در حفظ ساختمان‌ها و اثاثیه؛

۱۱- نظارت بر انجام امور نقلیه و انجام امور تعمیرات و سرویس‌های موردنیاز وسایل نقلیه؛

۱۲- انجام امور مربوط به آماده‌سازی و حفظ و نگهداری فضای سبز دانشگاه و معابر عمومی دانشگاه؛

۱۳- نظارت و مراقبت در آماده نگهداشتن دستگاه‌های روشنایی، حرارتی، ارتباطی، آسانسور و آب آشامیدنی و غیره؛

۱۴- نگهداری و ثبت و ضبط نقشه‌ها و صورت مشخصات و مدارک فنی تهویه سازمان مرکزی و سایر واحدهای دانشگاه؛

۱۵- نظارت کامل در اجرای قراردادهای مربوط به تمامی قسمت‌های دانشگاه؛

۱۶- انجام امور تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه؛

۱۷- نظارت بر انبارهای دانشگاه و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار.