امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resourcesدکتر بهمن حسینی

 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

رزومه علمی

 

خلاصه ای از اهم وظایف و مسئولیت های معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی شامل موارد زیر است:

 

 

 پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز، کنترل و اعمال نظارت بر کارکرد ادارات تابعه دانشگاه

 دریافت ارائه گزارش مالی ماهیانه و سالیانه دانشگاه

 تهیه نقشه جامع ساختمانهای دانشگاه با توجه به نیازهای آتی و ایجاد هماهنگی در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی

 نگهداری فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و رفاهی و ورزشی

 اداره کمیسیونهای مختلف مانند کمیسیون ماده 45 (انجام معاملات) و ماده 59 (فروش اموال مازاد) و نظارت بر نگهداری حساب اموال مصرفی و غیرمصرفی دانشگاه.

 اداره کمیسیونهای مختلف مانند کمیسیون ماده 45 (انجام معاملات) و ماده 59 (فروش اموال مازاد) و نظارت بر نگهداری حساب اموال مصرفی و غیرمصرفی دانشگاه.

 اعمال نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های اداری و استخدامی

 نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی

 نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکای و احداث ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه

 نظارت بر تعمیرات اساسی

 نظارت بر انجام خریدهای دانشگاه و قراردادهای تأمین وسایل ایاب و ذهاب برای کارکنان و دانشجویان