امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 

فرهاد قهّار

رییس اداره امور حقوقی و قراردادها

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

شرح وظایف امورقراردادها:

1. انجام امور مربوط به مناقصات؛

2. انجام امور مرتبط با درج آگهي و اسناد و... در سايت سازمان بازرسي؛

3. انجام امور مربوط به مزايده ها؛

4. ارسال قرارداد ها به ديوان محاسبات برابر دستور؛

5. تنظيم قراردادها؛

6. همكاري لازم با حسابرسان هيات امنا در خصوص قراردادها برابر دستور؛

7. انجام مقدمات مربوط به كمسيون هاي مناقصات و مزايدات؛

8. همكاري لازم درخصوص قراردادها با ساير مراجع برابر دستور؛

9. انجام امور مرتبط با درج آگهي در روزنامه؛

10. همكاري لازم با ساير قسمت هاي دانشگاه مرتبط با امور قراردادها اعم از حقوقي-مالي-عمراني  و ...؛

11. انجام امور مرتبط با درج آگهي و اسناد و ... در سايت ملي مناقصات و مزايدات؛

12. اعمال موارد مربوط به امور قراردادها-مناقصات و مزايدات براساس آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه و ساير قوانين جاري كشور؛

13. انجام امور ارجاعي ديگر به استناد دستور.