امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 

دکتر بهنام حبیب‌زاده

مدیر امور  اداری

 

 

اهم مسئولیتها و وظایف این مدیریت عبارتند از :

1- اعمال و اجرای قوانین و آئین نامه های اداری و استخدامی؛

2- اظهار نظر در مورد مقررات استخدامی و ارائه پیشنهادهای لازم؛

3- تهیه طرح‌های مربوط به رفاه کارکنان و نظارت بر اجرای طرح‌های مصوب؛

4- جمع‌آوری اطلاعات پرسنلی و تهیه آمار طبقات مختلف کارکنان و تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی و ارسال آن به امور طرح و برنامه و بودجه؛

5- ارائه هرگونه نظر اصلاحی در زمینه مسائل اداری- استخدامی و پیشنهاد آن به مقامات دانشگاه؛

6- تعبیر و تفسیر خط مشی امور اداری و تدارکاتی دانشگاه و تفهیم آن به ادارات تابعه؛

7- تنظیم برنامه‌های کاری ادارات تابعه و کنترل از طریق اعمال نظارت بر کار آنها؛

8- پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز؛

9- اظهارنظر در مورد انتصابات جدید پست‌های اداری و مالی و دفتری؛

10- تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی حین خدمت کارکنان با همکاری امور طرح و برنامه و بودجه؛

 11- پیش‌بینی، تهیه و توزیع احتیاجات واحدهای مختلف وابسته به دانشگاه از طریق برنامه‌های تعیین شده و مقررات مربوط؛

12- تجدید نظر در روش‌های موجود به منظور برقراری سیستم مطلوب جهت تسریع در انجام امور اداری و یشنهاد به مقامات ذیربط؛

13. انجام امور ارجاعي ديگر به استناد دستور.