امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 

لطیف پورفرهادی

رییس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

 

 

شرح وظایف:

1. نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی لازم

2. صدور و بررسی احکام صادره به صورت سالانه

3. صدور پایه های تشویقی، استحقاقی و کارمند نمونه

4. برنامه ریزی برای ارزشیابی سالانه

5. نظارت بر امور حضور و غیاب، اضافه کاری و ...

6. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

7. پاسخگویی به مکاتبات اداری

8. صدور ضمانت نامه های بانکی برای همکاران هیات علمی و کارکنان

9. صدور برگه های ماموریت اداری

10. ثبت اطلاعات شاغلین در سامانه های وزارت علوم و کارمند ایران و سامانه hes

11. صدور احکام کارگزینی و ابلاغ های جدید

12. تخصیص پست های اختصاص یافته برای همکاران غیرهیات علمی

13. پیگیری مصوبات هیات رئیسه (بندهای ابلاغی مربوطه) و هیات اجرایی

14. برنامه ریزی برای امورات رفاهی از قبیل ازدواج، عائله مندی و ...

15. انجام امور مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء، انتصاب، انتقال، ماموریت، مرخصی، استعفا، اخراج و ...

16. رسیدگی به امورات مربوط به تقاضا و پیشنهادات مربوط به استخدام و ...

17. تهیه گزارشات لازم برای مسئولین دانشگاه

18. تهیه و رسیدگی به امورات مرتبط با بازنشستگی همکاران

19. تکمیل فرمهای مربوط به بیمه تکمیلی