امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 

حسن رحمانپور

رییس اداره تدارکات و انبار

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

شرح وظایف:

۱- پیگیری منظم اخد بموقع اعتبارات مصوب معاونت؛

۲- تفکیک اعتبارات و مصرف صحیح آن براساس ابلاغ ارسالی؛

۳- انجام بموقع درخواست­‌های خرید ارسالی به شرط وجود و تأمین اعتبار لازم توسط کارپردازان محترم بخش­های مختلف؛

۴- نظارت دقیق برخریدهای حوزه و جلوگیری از انجام خریدهای غیر ضروری؛

۵- نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد همکاران در انبار اسقاط و جلوگیری از حذف اموال قابل تعمیر و قابل استفاده مجدد؛

۶- نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد همکاران در انبار مرکزی و دقت در نحوه ورود و خروج و ثبت عملیات انبار؛

۷- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک (ستاد) و نحوه انجام خریدها و انتخاب پیمانکاران توسط سامانه مذکور و جلوگیری از هرگونه احجاب احتمالی در حق شرکت‌کنندگان در استعلام‌­ها؛

۸- ارائه برنامه زمان‌بندی و پیگیری تنظیم اسناد و پرداخت سریع مطالبلت افراد حقیقی و حقوقی طرف حساب با مدیریت امور فنی و پشتیبانی؛

۹- انجام سایر موارد محوله.