امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

فرآیند‌های هیات علمی
فرآیند‌های اداره کارگزینی:

 1- ارائه درخواست کتبی متقاضی از طریق اتوماسیون مکاتبات به مدیرگروه آموزشی یا رئیس دانشکده محل اشتغال؛

 2- تأیید توسط دانشکده و یا محل خدمت؛

 3- ارسال نامه تأییدیه محل خدمت به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت ارجاع برای طرح در هیأت رئیسه دانشگاه؛

 4- تأیید توسط هیأت رئیسه و ارائه فرم تسویه حساب به فرد از سوی اداره کارگزینی؛

 5- تکمیل فرم تسویه حساب کارکنان در قسمتهای مختلف دانشگاه؛

 6- تأیید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس کارگزینی و ارسال به دبیرخانه مرکزی؛

 7- ثبت فرم تسویه حساب در اتوماسیون مکاتبات توسط دبیرخانه مرکزی؛

 8- مراجعه متقاضی به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم خروج از خدمت؛

 9- ارسال حکم جهت تأیید به رئیس اداره کارگزینی؛

 10- ارسال حکم توسط رئیس اداره کارگزینی به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی یا مدیر امور اداری جهت امضاء؛

 11- ارائه یک نسخه از حکم امضاء شده به فرد متقاضی.

 1- درخواست متقاضی و ارسال آن به مدیریت امور اداری از طریق اتوماسیون مکاتبات؛

 2- صدور دستور مدیر امور اداری به درخواست ارسالی و ارجاع به اداره کارگزینی؛

 3- تهیه پیش نویس نامه گواهی اشتغال به کار و ارجاع به رئیس اداره کارگزینی؛

 4- ارجاع نامه از سوی رئیس اداره کارگزینی به مدیر امور اداری جهت تأیید و امضاء؛

 5- ارجاع الکترونیکی نامه به دبیرخانه و ثبت نامه در دبیرخانه مرکزی؛

 6- ارائه نامه به متقاضی از طریق دبیرخانه مرکزی.

فرآیند‌های اداره رفاه و امور بازنشستگان:

 1- مراجعه حضوری متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان و ارائه تقاضای کتبی مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر30 سال؛

 2- بررسی پرونده متقاضی توسط کارگزین مربوطه؛

 3- ارجاع درخواست به مدیریت امور مالی جهت بررسی کسورات پرداخت شده توسط متقاضی؛

 4- اعلام نتیجه توسط امورمالی به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 5- تکمیل فرم درخواست استرداد کسورات مازاد بر30سال توسط امور اداری و امور مالی؛

 6- ضمیمه نمودن مدارک و مستندات سابقه خدمت و اسناد مربوط به واریز کسور مازاد بر 30 سال توسط کارگزین مربوطه؛

 7- ارائه فرم و مدارک ضمیمه از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان بازنشستگی جهت بررسی و تأیید اضافه واریزی؛

 8- در صورت تأیید اضافه واریزی توسط سازمان بازنشستگی، استرداد کسور به حساب دانشگاه؛

 9- استرداد مبلغ از حساب دانشگاه در وجه متقاضی.

 1- ارائه سند ازدواج برای برقراری حق عائله مندی یا ارائه طلاق نامه یا فوت نامه برای قطع حق عائله مندی و ارائه شناسنامه فرزند متولد شده برای برقراری حق اولاد یا ارائه مدرکی دال بر خروج فرزند از کفالت جهت قطع حق اولاد شامل: (ازدواج، استخدام، فوت ، خروج از سن کفالت و...) توسط متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 2- صدور حکم مربوطه توسط کارگزین و ارسال به رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت کنترل و تأیید؛

 3- ارسال حکم توسط رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی/مدیر امور اداری جهت امضاء؛

 4- امضاء توسط معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی/مدیر امور اداری و بارگذاری خودکار حکم در وب سایت دانشگاه.

 این فرآیند صرفاً بعد از تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی انجام می گیرد.

  • 1-درخواست متقاضی جهت انتخاب صندوق و ارسال آن به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

  • 2- اخذ شماره مستخدمی توسط کارگزین از سامانه کارمند ایران؛

   3- انتخاب صندوق واریز کسورات بازنشستگی توسط متقاضی و ارائه فرم آن به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

                3-1- درصورت انتخاب صندوق تأمین اجتماعی توسط متقاضی فرآیند کار بیمه به اتمام می‌رسد و اقدام به صدور حکم می‌شود؛

                3-2- درصورت انتخاب صندوق بازنشستگی لازم است مراحل زیر طی شود؛

                        3-2-1- تکمیل فرم شماره 2 برای افراد متقاضی تغییر صندوق به سازمان بازنشستگی توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

                        3-2-2- تحویل گرفتن فرم شماره ۲ امضا شده به انضمام اولین حکم رسمی آزمایشی و نامه به تأمین اجتماعی توسط متقاضی از اداره رفاه و امور بازنشستگان برای شروع فرآیند انتقال کسورات؛

                        3-2-3- ارائه نامه و فرم شماره 2 و اولین حکم رسمی آزمایشی توسط همکار به تأمین اجتماعی و نیز پیگیری لازم برای صدور برگه انتقال حق بیمه و ارسال یک نسخه از برگه انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی و یک نسخه دیگر به اداره رفاه و امور بازنشستگان دانشگاه؛

                        3-2-4- مراجعه همکار به صندوق بازنشستگی جهت پیگیری و اخذ نامه اعلام وصول حق بیمه و تحویل نامه اعلام وصول جهت ارائه به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

                        3-2-5- تکمیل مدارک مورد درخواست صندوق بازنشستگی در نامه اعلام وصول برای محاسبه مابه التفاوت بدهی انتقال کسورات مربوط به زمان قبل از تبدیل وضعیت (دوران بیمه­ ای) و زمان تقاضا و ارسال آن طی نامه‌ای از طرف دانشگاه به صندوق بازنشستگی؛

                        3-2-6- دریافت نامه عدم بدهی و یا اعلام بدهی از صندوق و ارائه به اداره رفاه و بازنشستگان جهت درج در پرونده پرسنلی یا تقسط بدهی.

1- ارائه مدارک متقاضی به نماینده بیمه مستقر در دانشگاه؛

2- پیگیری جهت پرداخت مدارک ارائه شده از سوی متقاضی؛

3- بررسی و نظارت بر هر گونه اختلاف و شکایت متقاضی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

4- پیگیری طبق درخواست توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان و اعلام به فرد متقاضی.

 

 1- ارائه درخواست کتبی متقاضی به مدیریت امور اداری از طریق سیستم اتوماسیون مکاتبات؛

 2- تکمیل فرم انتقال کسورات توسط کارگزین مربوطه (فرم پیوست شماره 2)؛

 3- ارسال فرم مربوطه همراه با نامه کتبی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی؛

 4-  با بررسی سوابق از سوی سازمان تامین اجتماعی و ارسال آن به سازمان بازنشستگی میزان کسورات از سوی آن سازمان محاسبه می گردد؛

 5- اعلام وصول سازمان بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه صورت می پذیرد؛

 6- پیرو نامه اعلام وصول، ارسال آخرین حکم کارگزینی به سازمان بازنشستگی جهت احتساب مابه التفاوت انتقال کسورات؛

 7- اعلام نتیجه امر به دانشگاه؛

 8- واریز مبلغ اعلام شده از طرف سازمان بازنشستگی توسط خود مستخدم.

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی عضویت از طریق اتوماسیون مکاتبات به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

2- معرفی متقاضی به امور مالی توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان.

با تغییر صندوق کسورات از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی، ضروری است متقاضی نسبت به تغییر دفترچه‌های درمانی خود و افراد تحت تکفل نیز اقدام نمایید. به این منظور لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:‌

۱-مراجعه به معاونت برنامه، بودجه و امور مالی و دریافت فرم کاندید؛

۲- تکمیل فرم صدور اولیه دفترچه در اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

۳- انجام مکاتبه لازم به سازمان بیمه سلامت توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

۴- سپس مراجعه همکار به نمایندگی‌های بیمه خدمات درمانی.

 

فرآیند افزایش تعداد یا صدور اولیه دفترچه:

1- مراجعه متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت اخذ کاندیدای دریافت دفترچه ( اطلاعات مورد نیاز: شماره ملی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل)؛

2- تکمیل فرم صدور اولیه دفترچه /افزایش عائله کارکنان دولت؛

3- معرفی متقاضی با نامه ی کتبی به اداره کل بیمه سلامت استان و اداره حقوق و دستمزد از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان.

 

فرآیند ابطال دفترچه:

1- مراجعه متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت اخذ کاندیدای ابطال دفترچه و اعلام به اداره حقوق و دستمزد؛

2- دریافت معرفی نامه کتبی برای ارجاع به بیمه سلامت از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان.

1- درخواست متقاضی از اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت برخورداری از کمک هزینه مهدکودک؛

2- ارائه شناسنامه فرزند تازه متولد شده؛

 2- تکمیل و امضاء تعهد نامه مبنی بر عدم اشتغال همسر در سایر سازمانها و ارگانهای دولتی یا ارائه گواهی معتبر از اداره مربوطه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه مهد کودک توسط همسر متقاضی؛

 3- ارسال نامه درخواست متقاضی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و ارجاع آن به مدیر امور مالی جهت صدور دستور پرداخت کمک هزینه مهد کودک تا پایان 6 سالگی فرزند.

برا ساس ماده 77 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به عضو شاغل یا بازنشسته و يا ورثه بلافصل وي درموارد ذيل کمک هزينه ای به میزان سه برابرحقوق ومزاياي رتبه و پايه ي یک کاردان مقدماتي پرداخت میگردد:

و همچنین بر اساس ماده 105 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به عضو شاغل یا بازنشسته و يا ورثه بلافصل وي درموارد ذيل کمک هزينه ای به میزان 5 برابرحقوق مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت میگردد:

الف) ازدواج  دايم عضوشاغل يا بازنشسته و هريک از فرزندان وي در هر مورد فقط يکبار؛

ب) فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هريک از افراد تحتت تکفل وي.

 

فرآیند درخواست پرداخت کمک هزینه بلاعوض ازدواج /کفن و دفن بدین قرار می باشد:

1- درخواست متقاضی (حائز شرایط فوق الاشاره) و ارسال به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

2- ارائه کپی سند ازدواج و صفحات اول و دوم شناسنامه عضو یا فرزند وی که ازدواج نموده، برای پرداخت کمک هزینه ازدواج و ارائه گواهی فوت و کپی شناسنامه عضو متوفی یا افراد تحت تکفل وی که فوت نموده برای پرداخت کمک هزینه کفن و دفن (ارائه ی گواهی معتبر از مراجع قانونی مبنی بر تحت تکفل بودن پدر یا مادر برای پرداخت کمک هزینه کفن ودفن پدر یا مادر عضو الزامی می باشد)؛

3- تهیه نامه پرداخت کمک هزینه (ازدواج/فوت) و ضمیمه نمودن مدارک فوق الذکر توسط کارگزین مربوطه و ارسال نامه به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت تایید و ارجاع به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت امضاء؛

4- امضاء و ارسال نامه پرداخت کمک هزینه توسط معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی به معاون برنامه، بودجه و امور مالی جهت صدور دستور پرداخت.

 اعضای هیأت علمی و یاوران علمی مشمولی که مایل به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه جزو سوابق رسمی خود می‌باشند لازم است مراحل ذیل را طی نمایند:

1- ارائه درخواست همراه با فرم اعلام رضایت و کپی کارت پایان خدمت به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

2- پس از یک هفته از تاریخ ارائه درخواست و مستندات با مراجعه حضوری به اداره رفاه و امور بازنشستگان و آگاهی از مبلغ تعیین شده از بابت مابه ­التفاوت کسورات این مدت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند؛

3- پس از واریز، فیش مربوطه را به اداره رفاه و امور بازنشستگان ارائه نمایند؛

4- در صورت عدم تمایل به انتقال سوابق خدمت نظام وظیفه نیز بایستی مراتب را به صورت کتبی جهت درج در پرونده پرسنلی به اداره رفاه و امور بازنشستگان از طریق اتوماسیون اداری اعلام نمایند.

۱- براساس مفاد قرارداد مربوطه که از طریق سایت دانشگاه یا کارتابل پیام‌ها ارسال می‌گردد (صدور فراخوان)

۲- درخواست متقاضی جهت عضویت در بیمه درمان تکمیلی (تکمیل فرم‌های مربوطه)

۳- بررسی درخواست متقاضیان و اعلام به شرکت بیمه طرف قرارداد و نیز امور مالی

۴- تایید عضویت قطعی فرد براساس پیامک از سوی شرکت بیمه ارسال می‌شود.

 

صدور حکم بازنشستگی براساس قوانین استخدامی همکاران متفاوت بوده، فلذا برهمین اساس فرآیندهای مربوطه به ترتیب، بشرح ذیل می باشد:

 

مشمولین تامین اجتماعی:

 1- ارسال ابلاغ بازنشستگی توسط مدیر امور اداری  به عضو حائز شرایط بازنشستگی و واحد سازمانی مربوطه و اعلام تاریخ بازنشستگی ایشان از طریق اتوماسیون مکاتبات؛

 2- مراجعه عضو به اداره رفاه و امور بازنشستگان و تکمیل فرم درخواست بازنشستگی جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی در خصوص استعلام وضعیت سوابق همکار؛

 3- معرفی عضو از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی وضعیت سوابق و بازنشستگی؛

 4- اعلام نتیجه توسط سازمان تامین اجتماعی و در صورت حائز شرایط بودن تکمیل فرم تسویه حساب عضو توسط کارگزین؛

 5- مراجعه عضو به قسمت های مختلف جهت تکمیل فرم تسویه حساب؛

 6- تأیید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 7- ارائه فرم تسویه حساب به دبیرخانه مرکزی جهت ثبت در اتوماسیون مکاتبات؛

 8- صدور حکم بازنشستگی توسط کارگزین مربوطه و ارسال به رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت تایید و ارجاع به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت امضاء؛

 9- تهیه نامه پرداخت پاداش پایان خدمت عضو از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت ارجاع به مدیر امور مالی.

 

مشمولین صندوق بازنشستگی:

 1- بررسی سوابق اعضا و استخراج لیست بازنشستگان سال جاری توسط کارگزین مربوطه؛

 2- اعلام اسامی به رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 3- با تائید لیست از سوی رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان، صدور ابلاغ و اعلام تاریخ بازنشستگی به عضو و واحد مربوطه؛

 4- مراجعه عضو در موعد مقرر به اداره رفاه و امور بازنشستگان و انجام مراحل تسویه حساب؛

 5- تکمیل فرمهای تعیین میانگین حقوق 2سال آخر و حقوق بازنشستگی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 6- ارائه فرم ها و مدارک مربوطه از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان بازنشستگی؛

 7- صدور حکم حقوق بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی و ارسال به اداره رفاه و امور بازنشستگان دانشگاه؛

 8- ارائه یک نسخه از حکم فوق الاشاره توسط رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان به امور مالی جهت برقراری و پرداخت حقوق؛

 9- ارسال نامه پرداخت پاداش پایان خدمت، حق عائله مندی و اولاد از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به امور مالی.

۱- تکمیل فرم بیمه عمر و حوادث توسط همکار و تحویل به دبیرخانه مرکزی؛

۲- ثبت و بایگانی فرم در پرونده پرسنلی فرد متقاضی توسط بایگان امور اداری.

۱- ارائه مدارک و مستندات از جمله گواهی فوت، انحصار وراثت؛

۲- اعلام شماره حساب افراد ذینفع به همراه کپی مدارک هویتی به اداره کارگزینی؛

۳- بررسی مدارک و بارگذاری آنها در سامانه بیمه عمر و حوادث؛

۳- تایید مدارک توسط شرکت طرف قرارداد و واریز غرامت بیمه عمر به حساب دانشگاه؛

۴- ارسال نامه به امور مالی به همراه فرم بیمه عمر جهت پرداخت غرامت در وجه ذینفعان.

فرآیند‌های یاوران علمی
فرآیند‌های اداره کارگزینی:

 1- پیشنهاد توسط مسئول مربوطه با ذکر دلایل کافی جهت اختصاص یا تغییر پست سازمانی فرد مذکور،از طریق اتوماسیون مکاتبات به مدیریت امور اداری؛

 2- طرح موضوع در جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی جهت بررسی شرایط احراز و وجود پست سازمانی  بلاتصدی با تایید مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات و اخذ تأییدیه هیأت اجرایی؛

 3- ارجاع نتیجه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم تغییر پست سازمانی؛

4- براساس تغییر پُست، سختی کار همکار مربوطه نیز تغییر می یابد.

 1- ارائه درخواست مستخدم متقاضی انتقال به همراه رزومه مربوطه به دانشگاه ارومیه؛

 2- بررسی توسط مدیریت امور اداری با طرح در هیأت اجرائی و در صورت تایید هیات اجرایی و نیاز دانشگاه ارومیه، اعلام نظر موافق به متقاضی؛

3- استعلام از سازمان مربوطه در خصوص موافقت با ماموریت و انتقال متقاضی؛

4- اخذ موافقت کتبی دستگاه مبدأ و تکمیل فرم های 1 و 2 انتقال حقوق کارکنان ( موضوع نامه شماره 1173415 مورخ 26/02/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور) توسط دستگاه مبدأ؛

5- ارسال فرمهای 1 و 2 به دانشگاه جهت تکمیل و تایید؛

6- ارسال فرم های 1 و 2 تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های مبدأ و مقصد؛

7- ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به سازمان برنامه و بودجه کشور و اخذ تائیدیه؛

 8-  صدور حکم انتقال توسط اداره کارگزینی دانشگاه.

 

 1- ارائه درخواست کتبی متقاضی و موافقت واحد سازمانی که فرد متقاضی در آن مشغول به کار است به دبیرخانه مرکزی جهت ثبت در اتوماسیون مکاتبات؛

 2- ارجاع درخواست به مدیر امور اداری جهت طرح در جلسه هیأت اجرایی؛

 3- ارائه نتیجه نهایی در صورتجلسه هیأت اجرایی به رئیس کارگزینی؛

 4- انعکاس نتیجه به فرد متقاضی از طریق اتوماسیون مکاتبات؛

5- اخذ موافقت کتبی دستگاه مقصد و تکمیل فرم های 1 و 2 انتقال حقوق کارکنان ( موضوع نامه شماره 1173415 مورخ 26/02/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)؛

6- ارسال فرمهای 1 و 2 به دستگاه مقصد جهت تکمیل و تایید؛

7- ارسال فرم های 1 و 2 تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های مبدأ و مقصد؛

8- ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به سازمان برنامه و بودجه کشور و اخذ تائیدیه؛

 9- انجام مراحل تسویه حساب توسط عضو؛

 10- صدور حکم انتقال توسط کارگزینی.

 1- درخواست متقاضی و ارسال آن به مدیریت امور اداری از طریق اتوماسیون مکاتبات؛

 2- صدور دستور مدیر امور اداری به درخواست ارسالی و ارجاع به اداره کارگزینی؛

 3- تهیه پیش نویس نامه گواهی اشتغال به کار و ارجاع به رئیس اداره کارگزینی؛

 4- ارجاع نامه از سوی رئیس اداره کارگزینی به مدیر امور اداری جهت تأیید و امضاء؛

 5- ارجاع الکترونیکی نامه به دبیرخانه و ثبت نامه در دبیرخانه مرکزی؛

 6- ارائه نامه به متقاضی از طریق دبیرخانه مرکزی.

 1- کسب مجوز برگزاری دوره از هیأت اجرائی دانشگاه؛

 2- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی از طرف واحد آموزش کارکنان از طریق اتوماسیون اداری؛

 3- ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره در مهلت تعیین شده؛

 4- هماهنگی با مدرس دوره جهت برگزاری دوره آموزشی؛

 5- شرکت ثبت نام کنندگان در دوره؛

 6- صدور گواهی نامه از طرف واحد مجری دوره؛

 7- احتساب امتیاز دوره در امتیازات کارکنان در سیستم کارگزینی.

 1- دریافت مجوز ادامه تحصیل از هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی به هنگام شروع به ادامه تحصیل؛

 2- استفاده از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق در دو سوم از مدت زمان تحصیل.

 

1- درخواست کتبی همکار به همراه ارائه گواهینامه موقت پایان تحصیلات به مدیریت امور اداری از طریق سیستم اتوماسیون مکاتبات؛

2- ارجاع گواهینامه به اداره کارگزینی و ارسال به کارگزین مربوطه جهت استعلام از مرکز صادر کننده آن؛

3- اخذ تأییدیه و ارائه مدارک در جلسه هیأت اجرائی توسط مدیر امور اداری جهت تصمیم گیری نهائی؛

4- درج نتیجه در صورتجلسه هیأت اجرایی؛

5- ارجاع صورتجلسه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم با مدرک تحصیلی بالاتر در سیستم کارگزینی.

 1- ورود به سامانه ارزیابی عملکرد در بازه زمانی اعلام شده و کنترل انطباق مشخصات ارزیابی کننده و تائید کننده نهایی در صفحه نخست ( در صورت وجود مغایرت تماس با اداره کارگزینی)؛

 2- تعریف شاخص های اختصاصی و تخصیص مجموع 20 نمره به شاخص های اختصاصی؛

 3- اقدام به خودارزیابی در فرم ارزیابی؛

 4-ذخیره و تائید فرم توسط خود فرد جهت ارجاع به ارزیابی کننده؛

5- تائید فرم ها توسط ارزیابی کننده، تایید کننده ارزیابی و سپس مدیر امور اداری؛

 6- استخراج نتایج با گزارش گیری از سیستم ارزیابی جهت صدور احکام پایه استحقاقی؛

 7- بررسی و استخراج همکارانی که بیشترین امتیاز را در حوزه خود کسب نموده اند؛

 8- اعلام اسامی جهت اعطای پایه تشویقی به هیأت اجرائی بر اساس سهمیه 10 درصد کمّی کارکنان حوزه مربوطه با هماهنگی مسئول مستقیم؛

 9- در صورت تأیید از طرف هیأت اجرایی صدور حکم پایه تشویقی بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی.

بعد از اعلام نتایج ارزشیابی سالانه و کسب نمره حدنصاب، جهت اخذ پایه استحقاقی سالانه طبق فرآیند ذیل عمل می شود:

 

1- گزارش­گیری ماهانه از سیستم کارگزینی توسط کارگزین و استخراج لیست کارکنانی که یک سال تمام از تاریخ آخرین دریافت پایه، خدمت تمام وقت انجام داده اند؛

 2- صدور حکم ترفیع پایه استحقاقی توسط کارگزین در سیستم کارگزینی و با توجه به امتیازات ارزشیابی سالانه برای کارکنانی که تاریخ ترفیع پایه آنان فرا رسیده  است (کارکنانی که حداقل امتیاز ارزشیابی سالانه ( امتیاز 70) را کسب ننموده اند پایه به ایشان تعلق نمی گیرد)؛

 3- ارسال حکم به رئیس کارگزینی جهت کنترل و تأیید؛

 4- ارسال پس از تایید حکم توسط رئیس کارگزینی به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی یا مدیر امور اداری جهت امضاء؛

 5- امضاء حکم سیستمی توسط معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی یا مدیر امور اداری و بارگذاری خودکار در وب سایت دانشگاه.

 1- ارسال درخواست کتبی متقاضی از طریق اتوماسیون مکاتبات به مدیر امور اداری و  ارائه کارت پایان خدمت یا کارت ایثارگری و گواهی حضور در جبهه از مراجع ذیصلاح برای برقراری مزایای مربوطه؛

 2- بررسی درخواست در کارگروه مربوطه در مدیریت امور اداری و صدور دستور برقراری مزایای مربوطه توسط مدیر امور اداری؛

 3- صدور حکم اعطاء پایه ایثارگری یا سایر مزایای ایثارگری توسط کارگزین مربوطه در سیستم کارگزینی؛

 4- ارسال حکم به رئیس کارگزینی جهت کنترل و تأیید؛

 5- ارسال حکم تایید شده توسط رئیس کارگزینی به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی یا مدیر امور اداری جهت امضاء؛

 6- امضاء حکم توسط معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی یا مدیر امور اداری؛

7- بارگذاری حکم به صورت خودکار در وب سایت دانشگاه.

 1- ارائه تقاضای کتبی همکار مبنی بر اخذ مرخصی بدون حقوق از طریق اتوماسیون مکاتبات به مسئول مستقیم؛

 2- اخذ موافقت مسئول مربوطه؛

 3- ارسال نامه موافقت به مدیریت امور اداری جهت طرح در جلسه هیأت اجرائی؛

 4- ارجاع نتیجه نهائی به کارگزین مربوطه؛

5- ارائه فرم تسویه حساب توسط کارگزین به متقاضی (در صورت تصویب در هیأت اجرایی)؛

 6- تکمیل فرم تسویه حساب کارکنان در قسمتهای مختلف دانشگاه توسط همکار متقاضی؛

 7- تأیید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس اداره کارگزینی؛

 8- ثبت فرم تسویه حساب در اتوماسیون مکاتبات از طریق دبیرخانه مرکزی؛

 9- مراجعه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم خروج از خدمت؛

10- ارسال حکم به رئیس اداره کارگزینی جهت تأیید؛

11- ارسال حکم به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی یا مدیر امور اداری جهت امضاء؛

12- ارائه یک نسخه از حکم امضاء شده به فرد متقاضی.

1- ثبت مرخصی توسط متقاضی در سامانه حضور و غیاب اطلس؛

2- تایید یا عدم تایید درخواست ثبت شده توسط مدیر مربوطه؛

3- بعد از تایید درخواست از سوی مدیر، امکان استفاده از مرخصی از سوی متقاضی.

1-     درخواست کتبی واحد اعزام کننده از مدیریت امور اداری از طریق اتوماسیون مکاتبات جهت صدور حکم ماموریت و مشخص نمودن تاریخ، موضوع و نوع وسیله نقلیه (درخواست حداقل یک روز کاری قبل از اعزام باید صورت گیرد)؛

2-     دستور صدور حکم ماموریت به کارگزینی توسط مدیریت امور اداری؛

3-     صدور حکم ماموریت توسط کارگزین؛

4-     ارجاع حکم ماموریت از سوی اداره کارگزینی به دبیرخانه واحد اعزام کننده از طریق اتوماسیون مکاتبات؛

5-     بارگذاری حکم ماموریت در سامانه اطلس توسط مامور و اخذ تائیدیه مسئول مربوطه؛

6-     ارسال رونوشتی از برگ ماموریت به حوزه مدیریت امور فنی و پشتیبانی جهت تامین وسیله نقلیه یا خرید بلیط وسیله نقلیه زمینی یا هوایی؛

7-     بعد از انجام ماموریت، ضمن درج گزارش مختصری از ماموریت مزبور تحویل برگه ماموریت پس از امضا جهت تایید مسئول واحد اعزام کننده و ارجاع آن به مدیریت امور اداری؛

8-     تایید مدیریت امور اداری و ارجاع به مدیریت امور مالی جهت پرداخت حق ماموریت.

با توجه به اینکه این فرآیند براساس قانون خدمتی همکار متفاوت می باشد فلذا فرآیند مربوط به هر قانون به قرار ذیل مطرح می گردد:

 

مشمولین قانون تامین اجتماعی

1- ارائه گواهی استعلاجی توسط مستخدم به امور اداری؛

الف)در صورتی که گواهی استعلاجی بیشتر از 3روز نباشد:

2- ارسال گواهی به اداره کارگزینی جهت ثبت در پرونده حضور و غیاب مستخدم؛

ب)در صورتی گواهی استعلاجی بیشتر از 3 روز باشد:

3- ارسال نامه قطع حقوق توسط کارگزینی به امور مالی؛

4-مراجعه عضو به سازمان تامین اجتماعی با در دست داشتن گواهی استعلاجی جهت اخذ فرم دریافت حقوق ایام استعلاجی؛

3-تأیید و تکمیل فرم توسط کارگزینی و حسابداری؛

4-امضاء توسط مدیر امور اداری؛

5-مراجعه فرد با به همراه داشتن نامه صادره به تامین اجتماعی جهت دریافت حقوق ایام استعلاجی.

 

مشمولین قانون خدمات کشوری

 1- ارائه گواهی استعلاجی توسط مستخدم به امور اداری؛

 2- ارسال گواهی به اداره کارگزینی جهت ثبت در پرونده حضور و غیاب مستخدم.

یادآوری: برگه استعلاجی بعد از بارگذاری در اتوماسیون مکاتبات به امور اداری ارجاع و توسط مدیر به پزشک معتمد جهت تایید برگه استعلاجی ارجاع داده می شود، بعد از تایید پزشک معتمد در سیستم حضور و غیاب اطلس.

مشمولین ( کلیه اعضای غیر هیأت علمی و آن دسته از اعضای هیأت علمی که دارای مسئولیت های اجرایی می باشند) جهت بازخرید یا ذخیره مرخصی بایستی فرآیند ذیل را طبق ترتیب ذکر شده طی نمایند:

 

 1- درخواست معاون اداری و پشتیبانی از هیأت محترم رئیسه جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه بازخرید و ذخیره مانده مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان و اعضای هیأت علمی دارای مسئولیت های اجرایی؛

 2- ارائه تصمیم نهایی اخذ شده در جلسه هیأت رئیسه به معاونت اداری و پشتیبانی؛

 3- دریافت گزارش سالانه از سیستم حضور و غیاب توسط کارگزین مربوطه و محاسبه مانده مرخصی استحقاقی سالانه اعضاء؛

 4- اعلام لیست مانده مرخصی قابل بازخرید کلیه کارکنان غیرهیأت علمی با توجه به مصوبات سالانه هیأت رئیسه در این خصوص و ارسال لیست نهایی به امور مالی جهت پرداخت؛

 5- ارسال نامه اعلام مانده مرخصی قابل ذخیره اعضای هیأت علمی؛

 6- ثبت مرخصی ذخیره شده سالانه در سیستم کارگزینی توسط کارگزین مربوطه.

 

یادآوری: طبق آئین نامه برای کارکنان رسمی و پیمانی 15 روز ذخیره یا بازخرید و برای کارکنان قراردادی 15 روز بازخرید اعمال می شود.

 1- دریافت فرم درخواست ارتقاء (رتبه مهارتی، رتبه 3، رتبه 2 و رتبه 1) و فرم تکمیل مدارک ارتقاء؛

 2- تکمیل فرم و ارائه مستندات مربوطه و تحویل به کارگزین جهت طرح و بررسی در کمیته فرعی؛

 3- بررسی فرم و مستندات بعد از کسب نمره ارتقاء طبق مصوبه براساس آئین نامه مربوطه در کمیته ارتقاء و اخذ تأییدیه هیأت اجرایی؛

 4- ابلاغ مدیریت امور اداری  به اداره کارگزینی جهت صدور حکم؛

 5- صدور حکم ارتقاء به مرتبه جدید توسط کارگزین مربوطه و ارسال جهت امضاء به مدیریت امور اداری.

فرآیند‌های اداره رفاه و امور بازنشستگان:

 1- مراجعه حضوری متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان و ارائه تقاضای کتبی مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر30 سال؛

 2- بررسی پرونده متقاضی توسط کارگزین مربوطه؛

 3- ارجاع درخواست به مدیریت امور مالی جهت بررسی کسورات پرداخت شده توسط متقاضی؛

 4- اعلام نتیجه توسط امورمالی به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 5- تکمیل فرم درخواست استرداد کسورات مازاد بر30سال توسط امور اداری و امور مالی؛

 6- ضمیمه نمودن مدارک و مستندات سابقه خدمت و اسناد مربوط به واریز کسور مازاد بر 30 سال توسط کارگزین مربوطه؛

 7- ارائه فرم و مدارک ضمیمه از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان بازنشستگی جهت بررسی و تأیید اضافه واریزی؛

 8- در صورت تأیید اضافه واریزی توسط سازمان بازنشستگی، استرداد کسور به حساب دانشگاه؛

 9- استرداد مبلغ از حساب دانشگاه در وجه متقاضی.

 1- ارائه سند ازدواج برای برقراری حق عائله مندی یا ارائه طلاق نامه یا فوت نامه برای قطع حق عائله مندی و ارائه شناسنامه فرزند متولد شده برای برقراری حق اولاد یا ارائه مدرکی دال بر خروج فرزند از کفالت جهت قطع حق اولاد شامل: (ازدواج، استخدام، فوت ، خروج از سن کفالت و...) توسط متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 2- صدور حکم مربوطه توسط کارگزین و ارسال به رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت کنترل و تأیید؛

 3- ارسال حکم توسط رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی/مدیر امور اداری جهت امضاء؛

 4- امضاء توسط معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی/مدیر امور اداری و بارگذاری خودکار حکم در وب سایت دانشگاه.

 این فرآیند صرفاً بعد از تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی انجام می گیرد.

  • 1-درخواست متقاضی جهت انتخاب صندوق و ارسال آن به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

  • 2- اخذ شماره مستخدمی توسط کارگزین از سامانه کارمند ایران؛

   3- انتخاب صندوق واریز کسورات بازنشستگی توسط متقاضی و ارائه فرم آن به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

                3-1- درصورت انتخاب صندوق تأمین اجتماعی توسط متقاضی فرآیند کار بیمه به اتمام می‌رسد و اقدام به صدور حکم می‌شود؛

                3-2- درصورت انتخاب صندوق بازنشستگی لازم است مراحل زیر طی شود؛

                        3-2-1- تکمیل فرم شماره 2 برای افراد متقاضی تغییر صندوق به سازمان بازنشستگی توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

                        3-2-2- تحویل گرفتن فرم شماره ۲ امضا شده به انضمام اولین حکم رسمی آزمایشی و نامه به تأمین اجتماعی توسط متقاضی از اداره رفاه و امور بازنشستگان برای شروع فرآیند انتقال کسورات؛

                        3-2-3- ارائه نامه و فرم شماره 2 و اولین حکم رسمی آزمایشی توسط همکار به تأمین اجتماعی و نیز پیگیری لازم برای صدور برگه انتقال حق بیمه و ارسال یک نسخه از برگه انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی و یک نسخه دیگر به اداره رفاه و امور بازنشستگان دانشگاه؛

                        3-2-4- مراجعه همکار به صندوق بازنشستگی جهت پیگیری و اخذ نامه اعلام وصول حق بیمه و تحویل نامه اعلام وصول جهت ارائه به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

                        3-2-5- تکمیل مدارک مورد درخواست صندوق بازنشستگی در نامه اعلام وصول برای محاسبه مابه التفاوت بدهی انتقال کسورات مربوط به زمان قبل از تبدیل وضعیت (دوران بیمه­ ای) و زمان تقاضا و ارسال آن طی نامه‌ای از طرف دانشگاه به صندوق بازنشستگی؛

                        3-2-6- دریافت نامه عدم بدهی و یا اعلام بدهی از صندوق و ارائه به اداره رفاه و بازنشستگان جهت درج در پرونده پرسنلی یا تقسط بدهی.

1- ارائه مدارک متقاضی به نماینده بیمه مستقر در دانشگاه؛

2- پیگیری جهت پرداخت مدارک ارائه شده از سوی متقاضی؛

3- بررسی و نظارت بر هر گونه اختلاف و شکایت متقاضی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

4- پیگیری طبق درخواست توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان و اعلام به فرد متقاضی.

 

 1- ارائه درخواست کتبی متقاضی به مدیریت امور اداری از طریق سیستم اتوماسیون مکاتبات؛

 2- تکمیل فرم انتقال کسورات توسط کارگزین مربوطه (فرم پیوست شماره 2)؛

 3- ارسال فرم مربوطه همراه با نامه کتبی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی؛

 4-  با بررسی سوابق از سوی سازمان تامین اجتماعی و ارسال آن به سازمان بازنشستگی میزان کسورات از سوی آن سازمان محاسبه می گردد؛

 5- اعلام وصول سازمان بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه صورت می پذیرد؛

 6- پیرو نامه اعلام وصول، ارسال آخرین حکم کارگزینی به سازمان بازنشستگی جهت احتساب مابه التفاوت انتقال کسورات؛

 7- اعلام نتیجه امر به دانشگاه؛

 8- واریز مبلغ اعلام شده از طرف سازمان بازنشستگی توسط خود مستخدم.

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی عضویت از طریق اتوماسیون مکاتبات به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

2- معرفی متقاضی به امور مالی توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان.

با تغییر صندوق کسورات از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی، ضروری است متقاضی نسبت به تغییر دفترچه‌های درمانی خود و افراد تحت تکفل نیز اقدام نمایید. به این منظور لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:‌

۱-مراجعه به معاونت برنامه، بودجه و امور مالی و دریافت فرم کاندید؛

۲- تکمیل فرم صدور اولیه دفترچه در اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

۳- انجام مکاتبه لازم به سازمان بیمه سلامت توسط اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

۴- سپس مراجعه همکار به نمایندگی‌های بیمه خدمات درمانی.

 

فرآیند افزایش تعداد یا صدور اولیه دفترچه:

1- مراجعه متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت اخذ کاندیدای دریافت دفترچه ( اطلاعات مورد نیاز: شماره ملی بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل)؛

2- تکمیل فرم صدور اولیه دفترچه /افزایش عائله کارکنان دولت؛

3- معرفی متقاضی با نامه ی کتبی به اداره کل بیمه سلامت استان و اداره حقوق و دستمزد از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان.

 

فرآیند ابطال دفترچه:

1- مراجعه متقاضی به اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت اخذ کاندیدای ابطال دفترچه و اعلام به اداره حقوق و دستمزد؛

2- دریافت معرفی نامه کتبی برای ارجاع به بیمه سلامت از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان.

1- درخواست متقاضی از اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت برخورداری از کمک هزینه مهدکودک؛

2- ارائه شناسنامه فرزند تازه متولد شده؛

 2- تکمیل و امضاء تعهد نامه مبنی بر عدم اشتغال همسر در سایر سازمانها و ارگانهای دولتی یا ارائه گواهی معتبر از اداره مربوطه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه مهد کودک توسط همسر متقاضی؛

 3- ارسال نامه درخواست متقاضی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و ارجاع آن به مدیر امور مالی جهت صدور دستور پرداخت کمک هزینه مهد کودک تا پایان 6 سالگی فرزند.

برا ساس ماده 77 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به عضو شاغل یا بازنشسته و يا ورثه بلافصل وي درموارد ذيل کمک هزينه ای به میزان سه برابرحقوق ومزاياي رتبه و پايه ي یک کاردان مقدماتي پرداخت میگردد:

و همچنین بر اساس ماده 105 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به عضو شاغل یا بازنشسته و يا ورثه بلافصل وي درموارد ذيل کمک هزينه ای به میزان 5 برابرحقوق مرتبه و پایه استادیار پایه یک پرداخت میگردد:

الف) ازدواج  دايم عضوشاغل يا بازنشسته و هريک از فرزندان وي در هر مورد فقط يکبار؛

ب) فوت عضو شاغل يا بازنشسته و هريک از افراد تحتت تکفل وي.

 

فرآیند درخواست پرداخت کمک هزینه بلاعوض ازدواج /کفن و دفن بدین قرار می باشد:

1- درخواست متقاضی (حائز شرایط فوق الاشاره) و ارسال به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

2- ارائه کپی سند ازدواج و صفحات اول و دوم شناسنامه عضو یا فرزند وی که ازدواج نموده، برای پرداخت کمک هزینه ازدواج و ارائه گواهی فوت و کپی شناسنامه عضو متوفی یا افراد تحت تکفل وی که فوت نموده برای پرداخت کمک هزینه کفن و دفن (ارائه ی گواهی معتبر از مراجع قانونی مبنی بر تحت تکفل بودن پدر یا مادر برای پرداخت کمک هزینه کفن ودفن پدر یا مادر عضو الزامی می باشد)؛

3- تهیه نامه پرداخت کمک هزینه (ازدواج/فوت) و ضمیمه نمودن مدارک فوق الذکر توسط کارگزین مربوطه و ارسال نامه به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت تایید و ارجاع به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت امضاء؛

4- امضاء و ارسال نامه پرداخت کمک هزینه توسط معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی به معاون برنامه، بودجه و امور مالی جهت صدور دستور پرداخت.

 اعضای هیأت علمی و یاوران علمی مشمولی که مایل به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه جزو سوابق رسمی خود می‌باشند لازم است مراحل ذیل را طی نمایند:

1- ارائه درخواست همراه با فرم اعلام رضایت و کپی کارت پایان خدمت به اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

2- پس از یک هفته از تاریخ ارائه درخواست و مستندات با مراجعه حضوری به اداره رفاه و امور بازنشستگان و آگاهی از مبلغ تعیین شده از بابت مابه ­التفاوت کسورات این مدت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند؛

3- پس از واریز، فیش مربوطه را به اداره رفاه و امور بازنشستگان ارائه نمایند؛

4- در صورت عدم تمایل به انتقال سوابق خدمت نظام وظیفه نیز بایستی مراتب را به صورت کتبی جهت درج در پرونده پرسنلی به اداره رفاه و امور بازنشستگان از طریق اتوماسیون اداری اعلام نمایند.

۱- براساس مفاد قرارداد مربوطه که از طریق سایت دانشگاه یا کارتابل پیام‌ها ارسال می‌گردد (صدور فراخوان)

۲- درخواست متقاضی جهت عضویت در بیمه درمان تکمیلی (تکمیل فرم‌های مربوطه)

۳- بررسی درخواست متقاضیان و اعلام به شرکت بیمه طرف قرارداد و نیز امور مالی

۴- تایید عضویت قطعی فرد براساس پیامک از سوی شرکت بیمه ارسال می‌شود.

 

صدور حکم بازنشستگی براساس قوانین استخدامی همکاران متفاوت بوده، فلذا برهمین اساس فرآیندهای مربوطه به ترتیب، بشرح ذیل می باشد:

 

مشمولین تامین اجتماعی:

 1- ارسال ابلاغ بازنشستگی توسط مدیر امور اداری  به عضو حائز شرایط بازنشستگی و واحد سازمانی مربوطه و اعلام تاریخ بازنشستگی ایشان از طریق اتوماسیون مکاتبات؛

 2- مراجعه عضو به اداره رفاه و امور بازنشستگان و تکمیل فرم درخواست بازنشستگی جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعی در خصوص استعلام وضعیت سوابق همکار؛

 3- معرفی عضو از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی وضعیت سوابق و بازنشستگی؛

 4- اعلام نتیجه توسط سازمان تامین اجتماعی و در صورت حائز شرایط بودن تکمیل فرم تسویه حساب عضو توسط کارگزین؛

 5- مراجعه عضو به قسمت های مختلف جهت تکمیل فرم تسویه حساب؛

 6- تأیید نهایی فرم تسویه حساب توسط رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 7- ارائه فرم تسویه حساب به دبیرخانه مرکزی جهت ثبت در اتوماسیون مکاتبات؛

 8- صدور حکم بازنشستگی توسط کارگزین مربوطه و ارسال به رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان جهت تایید و ارجاع به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت امضاء؛

 9- تهیه نامه پرداخت پاداش پایان خدمت عضو از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی جهت ارجاع به مدیر امور مالی.

 

مشمولین صندوق بازنشستگی:

 1- بررسی سوابق اعضا و استخراج لیست بازنشستگان سال جاری توسط کارگزین مربوطه؛

 2- اعلام اسامی به رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 3- با تائید لیست از سوی رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان، صدور ابلاغ و اعلام تاریخ بازنشستگی به عضو و واحد مربوطه؛

 4- مراجعه عضو در موعد مقرر به اداره رفاه و امور بازنشستگان و انجام مراحل تسویه حساب؛

 5- تکمیل فرمهای تعیین میانگین حقوق 2سال آخر و حقوق بازنشستگی از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان؛

 6- ارائه فرم ها و مدارک مربوطه از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به سازمان بازنشستگی؛

 7- صدور حکم حقوق بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی و ارسال به اداره رفاه و امور بازنشستگان دانشگاه؛

 8- ارائه یک نسخه از حکم فوق الاشاره توسط رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان به امور مالی جهت برقراری و پرداخت حقوق؛

 9- ارسال نامه پرداخت پاداش پایان خدمت، حق عائله مندی و اولاد از سوی اداره رفاه و امور بازنشستگان به امور مالی.

۱- تکمیل فرم بیمه عمر و حوادث توسط همکار و تحویل به دبیرخانه مرکزی؛

۲- ثبت و بایگانی فرم در پرونده پرسنلی فرد متقاضی توسط بایگان امور اداری.

۱- ارائه مدارک و مستندات از جمله گواهی فوت، انحصار وراثت؛

۲- اعلام شماره حساب افراد ذینفع به همراه کپی مدارک هویتی به اداره کارگزینی؛

۳- بررسی مدارک و بارگذاری آنها در سامانه بیمه عمر و حوادث؛

۳- تایید مدارک توسط شرکت طرف قرارداد و واریز غرامت بیمه عمر به حساب دانشگاه؛

۴- ارسال نامه به امور مالی به همراه فرم بیمه عمر جهت پرداخت غرامت در وجه ذینفعان.