امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دکتر بهنام حبیب زاده
مدير امور اداري
3018
مديريت امور اداري و منابع انسانی
دکتر احسان یوسفی
مدیر امور فنی و پشتیبانی
2325
مدیریت امور فنی و پشتیبانی
دکتر یونس شعاعی
معاون مدیر امور اداری و رییس گروه تحول اداری و بهره‌وری
3071
گروه تحول اداری و بهره‌وری
مهندس حسن رحمانپور
رئيس اداره تداركات و انبار
3228
اداره تداركات و انبار
دکتر بهزاد پورمحمود
رئيس اداره امور عمومی
2330
مدیریت امور فنی و پشتیبانی-اداره امور عمومی
فرهاد قهار
رییس اداره امور حقوقی و قراردادها
اداره امور حقوقی و قراردادها
مهندس عطالله يزدان مهر
رییس اداره نگهداری، تعمیرات و تاسیسات
3050
اداره نگهداری، تعمیرات و تأسیسات
مهندس مهدی حقانی
رئيس اداره طرح های عمرانی
3060
مدیریت امور فنی و پشتیبانی
مجتبی افتخاری
مسئول دفتر معاونت
3018
ستاد مرکزی-معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
لطیف پورفرهادی
رییس اداره کارگزینی
3030
اداره کارگزینی
محمد تیزفهم
انباردار انبار مرکزی
3228
اداره تدارکات و انبار
بهمن پای برسنگ
کارگزین اعضای غیرهیات علمی-رسمی و پیمانی
3026
ستاد مرکزی-کارگزینی
افسانه قدیمی
کارشناس امور اداري
3056
ستاد مرکزی-کارگزینی
یاسر محسنی
کارپرداز اداره تدارکات
3228
اداره تدارکات و انبار
رعنا اصغری
کارگزین بازنشستگان (هیات علمی و غیرهیات علمی)
3101
اداره کارگزینی
مهدی صالح امین
متصدی امور بازنشستگان
3142
اداره کارگزینی
حسین پورعلی
کارشناس امور رفاهی
3012
ستاد مرکزی - امور رفاهی
اکبر کریم خانی
کارگزین اعضای غیرهیات علمی (قراردادی)
3023
ستاد مرکزی-کارگزینی
رامین رزاق پور
کارشناس امور اداری
2428
ستاد مرکزی-اطلاعات
فرانک نجفی
کارگزین (هیات علمی)
3027
ستاد مرکزی-کارگزینی

Pages