امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نسا موحدزاده
کارگزین نیروهای شرکتی
3056
ستاد مرکزی-کارگزینی
پروین حلواچیان
کارگزین (هیات علمی)
3028
ستاد مرکزی-کارگزینی
رضا ابوالحسنی
کارپرداز اداره تدارکات
3228
اداره تدارکات و انبار
آرزو جودی
سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی
3163
دبیرخانه مرکزی
محمدرضا رحیمی
کارشناس
3228 داخلی 13
اداره امور قراردادها
مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی
مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی
2325
مدیریت پشتیبانی
کارشناس مدیریت سبز
کارشناس مدیریت سبز
2936
مدیریت پشتیبانی

Pages