امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

10پایه تشویقی مازاد بر پایه‌های تشویقی یاوران علمی در سال 1400 از سوی هیأت رئیسه دانشگاه برای توزیع بین کارکنان مورد موافقت قرار گرفت.

در اجرای مصوبه به همت امور اداری و منابع انسانی شیوه‌نامه‌ای به منظور شناسایی کارکنان واجد شرایط دریافت پایه تدوین شد که در پی آن افراد زیر برای دریافت پایه انتخاب گردیدند:                                                                                                                  

1- آقای حجت قره باغی اصل از معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

2- آقای واحد فاروقی از دانشکده کشاورزی

3- خانم نفیسه بختیاری از معاونت آموزشی

4- آقای حسن ابراهیمی از معاونت پژوهشی

5- آقای علی طالب‌پور از مدیریت حراست

6- خانم خدیجه علیپور از معاونت برنامه، بودجه و مالی

7- آقای حسن جباری از دانشکده علوم پایه

8- آقای جعفر عظیم‌زاده از دانشکده فنی و مهندسی

9- آقای زین‌العابدین پیری از معاونت دانشجویی

10- آقای علیرضا خیرخواه از دانشکده منابع‌طبیعی

شایان ذکر است که این تخصیص در پی جبران خدمات همکاران که در سنوات گذشته امکان برخورداری از پایه تشویقی را نداشته‌اند به پیشنهاد حوزه معاونت و مدیریت امور اداری و موافقت هیأت رئیسه محترم دانشگاه صورت گرفت.

در ضمن این پایه‌های تشویقی از تاریخ 1/1/1401 در احکام همکاران اعمال می‌گردد.

برای ملاحظه شیوه‌نامه تخصیص پایه‌های تشویقی کلیک نمائید.