امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در راستاي اجرای برنامه‌های عملیاتی سند راهبردی دانشگاه، به منظور ارزیابی و برنامه‌ریزی در راستای افزایش میزان تعهد سازمانی و کیفیت کار، پرسشنامه‌هایی برای همکاران محترم دانشگاه ارومیه اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی از سوی حوزه مدیریت امور اداری و منابع انسانی تدوین شده‌است. لذا خواهشمند است همکاران محترم با پاسخ‌گویی دقیق و صحیح و ارسال آن تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ در افزایش میزان تعهد سازمانی و نیز کیفیت کار در دانشگاه سهم خود را ایفا نمایند. لازم به ذکر است که اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و یاری‌گر دانشگاه در رسیدن به اهداف سازمانی خواهدبود. پيشاپيش از همکاري صميمانه و متعهدانه همکاران عزیز کمال امتنان حاصل است.

 

۱- پرسشنامه سنجش میزان تعهد سازمانی                                                         ۲- پرسشنامه سنجش میزان کیفیت کار