امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

این جلسه که 3 مهرماه 1402 از ساعت 10 صبح در اتاق معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه و با حضور دکتر حسینی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، دکتر حبیب زاده مدیر امور اداری، یوسف کریم زاده مدیر امور مالی، کارشناس رفاهی و نمایندگان مجمع صنفی اساتید دکتر بهرام، سپهر، غفاری و احمدی و نمایندگان شورای صنفی کارکنان بهمن پای برسنگ و مهدی دمیرچی برگزار شد به بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل و مشکلات درمانی دانشگاهیان در سال های اخیر پرداخته شد.

در این جلسه به بررسی مفاد قراردادهای منعقده پیشین و میزان اجرایی شدن آن ها اشاره گردید و شرایط شرکت کنندگان در مناقصه سال جاری بیمه تکمیل درمان دانشگاه مورد واکاوی حاضرین در جلسه قرار گرفت.

در پایان جلسه مقرر شد جلسه نهایی درخصوص این موضوع با حضور نمایندگان مجامع صنفی در هفته آتی برگزار شود.