امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر ۱۴۰۲

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

تحویل کاربرگ‌های (ز) و (ج) برون و درون سازمانی بهره‌وری حوزه‌های مختلف دانشگاه که براساس تکالیف وزارتی ابلاغ گردیده بود به کارشناس کمیته؛

ارایه پیش‌نویس آماده شده توسط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برای پیشنهاد سرفصلی با موضوع بهره‌وری در دروس رشته‌های مدیریت و مهندسی به همراه مستندات؛

اعلام تقویم‌کاری حوزه‌ها.

مصوبات

۱ - مقرر شد تا اواخر هفته آتی (تا تاریخ ۱۴۰۲/5/۴) اعضای کمیته نسبت به تکمیل کاربرگ‌های (ز) و (ج) درون و برون‌سازمانی ارسالی اقدام نمودن و نیز به کارشناس کمیته تحویل دهند؛

۲ - مقرر شد حوزه معاونت آموزشی سرفصل‌های پیشنهادی با موضوع بهره‌وری را به همراه مستندات لازم تا جلسه آتی کمیته بهره‌وری تحویل کارشناس کمیته نمایند.