امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

پیرو اطلاعیه مرخصی تابستانه از تاریخ ۱۴ الی ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲ به اطلاع همکاران محترم می‌رساند با عنایت به فعال شدن امکان ثبت مرخصی فوق‌العاده در سامانه حضور و غیاب اطلس، از کلیه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی تقاضا می‌شود مطابق بند ۴ فرآیند نحوه استفاده از مرخصی فوق‌العاده طی هفته اول مردادماه نسبت به ثبت مرخصی فوق‌العاده از تاریخ ۱۴ الی ۱۸ و نیز از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ مرداد اقدام نمایند.

لازم به ذکر است طبق بند ۱۰ فرآیند نحوه استفاده از مرخصی فوق‌العاده، مدیران محترم برای استفاده همکاران از مرخصی استحقاقی خود، طی روزهای ۲۴ و ۲۵ مردادماه، همکاری لازم را خواهند نمود.