امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در تیرماه ۱ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۹ نفر از همکاران بررسی و افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به ترتیب زیر شناخته شدند که پس از تایید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

 

افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) آقای محمد تیزفهم روشنی ارتقاء به رتبه ۳؛

۲) آقای حسن رحمانپور ارتقاء به رتبه ۳؛

۳) آقای بلال داداشی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۴) خانم ربابه محمدباقری ارتقاء به رتبه ۳؛

۵) آقای اکبر جانفشانی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۶) خانم ندا نویدثانی ارتقاء به رتبه ۳؛

۷) آقای اکبر امیلی ارتقاء به رتبه ۳؛

۸) خانم فرخنده فرامرز ساعتلو ارتقاء به رتبه ۲.