امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

ادامه روند شناسایی و ارائه فرآیندهای محوری حوزه‌های کاری توسط اعضای کمیته (هر حوزه ۲ فرآیند)؛

بررسی کاربرگ‌های بهره‌وری هر حوزه و تعیین میزان تحقق به منظور جمع‌بندی آن‌ها از سوی گروه تحول اداری و بهره‌وری.

مصوبه

مقرر شد میزان تحقق برنامه‌های بهره‌وری هر حوزه طی کاربرگ‌های (ز) و (ج) تکمیل و به منظور جمع‌بندی و تهیه گزارش مدون به گروه تحول اداری و بهره‌وری ارسال گردد.