امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در خردادماه ۳ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۱۰ نفر از همکاران بررسی و افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به ترتیب زیر شناخته شدند که پس از تایید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

 

افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) آقای کامیار حسن‌زاده ارتقاء به رتبه ۲؛

۲) آقای نعمت نوبخت ارتقاء به رتبه ۲؛

۳) آقای اکبر مهدی‌نژاد ارتقاء به رتبه ۲؛

۴) آقای حجت صادقی حاجی پیرلو ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۵) خانم سوسن فروع دین ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۶) آقای رضا صمدی ارتقاء به رتبه ۳؛

۷) خانم راضیه زینالی ارتقاء به رتبه ۳؛

۸) آقای علی جلیلی‌وش ارتقاء به رتبه ۲؛

۹) آقای اسماعیل کیائی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۱۰) آقای حمید محمدی‌علی‌آبادی ارتقاء به رتبه مهارتی.