امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

ادامه روند شناسایی و ارائه فرآیندهای محوری حوزه‌های کاری توسط اعضای کمیته (هر حوزه ۲ فرآیند)؛

مصوبات

۱- مقرر شد دستورالعمل ورود و خروج مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه از سوی گروه تحول اداری و بهره‌وری تهیه گردد؛

۲- مقرر شد به تمامی حوزه‌ها برای تنظیم تقویم کاری سالانه و ارسال آن به گروه تحول اداری و بهره‌وری مکاتبه شود؛

۳- مقرر شد طی نامه‌ای از تمامی حوزه‌ها خواسته شود تا با حوزه مدیریت فناوری اطلاعات درخصوص هشدارهای امنیتی و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات سامانه‌ها همکاری لازم صورت پذیرد.