امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۳ خرداد ۱۴۰۲

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

ادامه روند شناسایی و ارائه فرآیندهای محوری حوزه‌های کاری توسط اعضای کمیته (هر حوزه ۲ فرآیند)؛

مصوبات

۱- مقرر شد دستورالعمل ثبت دانش و تجارب همکاران با اعمال تغییرات پیشنهاد شده نهایی گردد؛

۲- مقرر شد در ابتدای جلسه آتی پس از ارائه توضیحات فرآیندهای حوزه فناوری اطلاعات، سایر بخش‌ها نیز به اعلام فرآیندهای محوری حوزه خود اقدام نمایند؛

۳- مقرر شد تکالیف حوزه‌های مختلف درخصوص رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه از سوی حوزه پژوهش اعلام گردد تا برنامه‌ریزی به هنگام درمورد جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز از سوی گروه تحول اداری انجام گیرد.