امروز

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

۱- بررسی پیش‌نویس دستورالعمل مدیریت دانش و ثبت تجارب همکاران در شرف بازنشستگی؛

۲- بررسی فرآینده نحوه و چگونگی مصرف کاغذ با رویکرد هدفمندی و صرفه‌جویی در مصرف.

مصوبات

۱- مقرر شد قوانین و ضوابط اداری (نحوه ثبت ورود و خروج، نحوه اخذ مرخصی و مأموریت) در پشت احکام کارگزینی همکاران دانشگاهی (اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی) درج یا خلاصه‌ای از قوانین و مقررات کثیرالاستفاده توسط امور اداری تهیه و در اختیار اعضاء به شکل مقتضی و پایدار قرار داده شود؛

۲- مقرر شد فرآیند نحوه ورود و خروج مدیران و اعضای هیأت علمی در دانشگاه نیز توسط امور اداری کامل شده و آنان همچون سایر همکاران دانشگاهی ورود و خروج خود را ثبت نمایند؛

۳- مقرر شد فرآیندهای محوری پیشنهادی در تقویم کاری کیمته از ۵ فرآیند محوری به ۲ فرآیند کاهش یابد و اعضای کمیته‌ها تا سه ماهه اول سال، فقط 2 فرآیند را بررسی و اصلاح نمایند.

۴- تقویم کاری تهیه شده توسط گروه تحول اداری و بهره‌وری تصویب و در دستور کار اعضای کمیته بهره‌وری دانشگاه قرارگرفت.