امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۲۰ مهر ۱۴۰۱

ساعت برگزاری: ۷ صبح

ساعت خاتمه: ۹ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای پردیس شهر دانشگاه

موضوع

۱- احصاء شاخص‌های بهره‌وری حوزه‌های آموزش و پژوهش.

شاخص‌های بهره‌وری حوزه پژوهش

- نیروی­‌انسانی؛

- مدیریت و سازماندهی؛

- روش کار تحقیق؛

- فضاهای پژوهشی؛

- سرمایه و اعتبارات پژوهشی؛

-تجهیزات و امکانات؛

- اطلاعات و ارتباطات علمی؛

شاخص‌های بهره‌وری حوزه آموزش

۱- ارتقاء کيفيت آموزش

1-1       طراحي و اجراي دوره‌هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حوزه آموزش

1-2 طراحي و اجراي دوره‌هاي توانمندسازي براي مديران اجرايي آموزشي (معاونين آموزشي و مديران گروه‌هاي آموزشي و معاونين آموزشي دانشکده‌ها)

            1-3       بروزرساني سرفصل‌هاي دروس

            1-4       استقرار نظام جامع ارزشيابي و تضمين کيفيت آموزش: 

1-4-1   بازتعريف شاخص‌هاي ارزشيابي اساتيد متناسب با آيين‌نامه ارتقاء

1-4-2   تعريف شاخص‌هاي ارزيابي معاونين و مديران گروه‌هاي آموزشي و معاونين آموزشي دانشکده‌ها 

1-4-3   تهيه بانک اطلاعاتي ارزشيابي اعضاي هيات علمي به تفکيک هر نيمسال تحصيلي

1-4-4   سطح‌بندي گروه‌هاي آموزشي در هر دانشکده

            1-5       متناسب‌سازي نسبت استاد به دانشجو

۲- متناسب‌سازي آموزش دانشگاهي با نيازهاي بازار کار سياست‌هاي اجرايي: 

2-1       توسعه رشته‌هاي نيازمحور و بين رشته‌اي

2-2       ساماندهي مستمر رشته‌هاي دانشگاه (حذف، ايجاد، اصلاح، ترکيب)

2-3       ارائه واحد درسي کارآفريني و استفاده از تجربيات کارآفرينان در تدريس

2-4       تعريف واحدهاي درسي جديد در قالب دروس عملي و کارورزي

۳- توسعه آموزش مجازي و الکترونيکي دانشگاه سياست‌هاي اجرايي:  

            3-1       توليد محتواي استاندارد آموزش مجازي

            3-2       بروزرساني ساختارهاي آموزش مجازي و الکترونيک دانشگاه

            3-3       ارائه بعضي از دروس نظري رشته‌هاي تحصيلي بصورت مجازي

۴-  چابک‌سازي فرآيندها سياست‌هاي اجرايي:  

4-1     بازبيني مقررات آموزشي با هدف تسهيل فرآيندهاي آموزشي و تفويض اختيارات به دانشکده‌ها و گروه‌هاي آموزشي       

            4-2       بروزرساني شيوه‌نامه‌هاي آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي

            4-3       اصلاح فرآيندهاي آموزشي دانشجويان

            4-4       برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي کارشناسان آموزشي دانشگاه

مصوبه

۱- مقرر شد مابقی اعضای جلسه شاخص­‌های بهره‌­وری حوزه تحت نظر و مشکلات و مسائل موجود خود را در جلسه آتی بیان نمایند.