امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

۱- ارائه مبانی مدیریت دانش و نحوه پیاده‌سازی آن در دانشگاه؛

۲- احصاء شاخص‌های بهره‌وری حوزه مدیریت امور اداری.

شاخص‌های بهره‌وری حوزه مدیریت امور اداری

         - افزایش توانمندسازی با ارتقاء سطح کارائی و اثربخشی

         -  اصل شایسته‌سالاری و مدیریت بهبود عملکرد و کیفیت کار

         -  افزایش مشارکت عمومی و نیل به مدیریت مشارکتی

         - افزایش رضایت‌مندی از محیط کار و تکریم همکاران

         - ایجاد حافظه سازمانی و مدیریت دانش

         - ساماندهی منابع انسانی و ساختارهای سازمانی

مصوبات

در پایان یازدهمین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه مقرر شد پایان‌نامه پایان کار برای همکارانی که در شرف بازنشستگی هستند ترتیب یابد و کاربرگی از این اقدام تهیه شود و همچنین برای سامانه‌های کاربردی در دانشگاه مانند اتوماسیون مکاتبات، دوره‌های آموزشی به منظور آشنایی با امکانات داخلی آن برای مدیران و کارشناسان با برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیریت فناوری برگزار گردد.