امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در اردیبهشت‌ماه ۲ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۸ نفر از همکاران بررسی و افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به ترتیب زیر شناخته شدند که پس از تایید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

 

در ضمن در این جلسات موارد زیر مصوب شد:

             الف) مقرر گردید کلیه پیشنهادات ارائه شده توسط همکاران جهت بررسی و تعیین امتیاز به کمیته نظام پیشنهادات ارجاع داده شود، شایان ذکر است پشنهاد خواهد شد که حداکثر زمان رسیدگی توسط این کمیته یک هفته لحاظ شود؛

             ب) مقرر گردید امتیاز مرتبط با بندهای پیشنهادهای نو و ابتکاری، کتشافات و اختراعات و کارهای هنری، انتشار مقاله در مجلات معتبر، ایراد مقاله در سمینارها، تألیف و ترجمه کتاب، ارائه و مشارکت و همکاری در طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی و ارائه گزارش‌های موردی توسط کارشناس متخصص و معتمد کمیته ارتقاء تعیین و لحاظ گردد.

 

 افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) آقای رحیم برزگری ارتقاء به رتبه ۳؛

۲) آقای ابراهیم تن‌ناز ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۳) خانم آرزو جودی‌سیس ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۴) آقای محمدرضا مصطفی‌زاده ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۵) خانم شیما حمامی ارتقاء به رتبه ۲؛

۶) خانم فاطمه علیزاده‌دارابی ارتقاء به رتبه ۲؛

۷) خانم فرزانه بهرامی ارتقاء به رتبه ۳؛

۸) آقای حسن اشرفی ارتقاء به رتبه ۳.