امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در فروردین‌ماه ۲ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۴نفر از همکاران بررسی و افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به ترتیب زیر شناخته شدند که پس از تایید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

 

 افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) آقای عطا حسن‌زاده دستفروش ارتقاء به رتبه ۳؛

۲) خانم زینب فتحی‌زاده ارتقاء به رتبه ۳؛

۳) آقای اسلام کان‌محبت ارتقاء به رتبه ۲؛

۴) خانم منیره بهگام ارتقاء به رتبه ۲.