امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

دکتر پاشازاده، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به روش‌های عملیاتی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه در یازدهمین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه که در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد پرداختند.

احصاء شاخص‌های بهره‌وری حوزه مدیریت امور اداری توسط دکتر حبیب‌زاده،  مدیر امور اداری دانشگاه از دیگر برنامه‌های این جلسه بود.

در پایان یازدهمین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه مقرر شد پایان‌نامه پایان کار برای همکارانی که در شرف بازنشستگی هستند ترتیب یابد و کاربرگی از این اقدام تهیه شود و همچنین برای سامانه‌های کاربردی در دانشگاه مانند اتوماسیون مکاتبات، دوره‌های آموزشی به منظور آشنایی با امکانات داخلی آن برای مدیران و کارشناسان با برنامه‌ریزی و هماهنگی مدیریت فناوری برگزار گردد.