امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و یاوران معزز علمی عضو صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی می‌رساند که برای استعلام سوابق خود می‌توانند ۱- با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بازنشستگی کشوری و طی مراحل مندرج در راهنمای این اطلاعیه با مشاهده اطلاعات هویتی و استخدامی خویش، از میزان سوابق سنوات خدمت رسمی و غیر رسمی خود نزد صندوق بازنشستگی کشوری و نیز ۲- با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی و طی مراحل مندرج در راهنمای این اطلاعیه با مشاهده اطلاعات هویتی و سیاهه واریز حق بیمه به تفکیک ماه و سال خویش، از میزان سوابق بیمه‌ای خود نزد صندوق تأمین اجتماعی مطلع گردند.

 

راهنمای درگاه خدمات الکترونیکی سازمان بازنشستگی کشوری

راهنمای درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی