امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

این اقدام که در پی برگزاری جلسه مشترک با کارشناسان اتوماسیون‌های دانشجویی مدیریت امور دانشجویی دانشگاه با همراهی مدیر محترم دانشجویی صورت پذیرفت به واکاوی و بازبینی وظایف محوله و انجام شده پرداخت.