امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴جلسه کمیته ارتقاء یاوران علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۳ نفر از همکاران بررسی و ۲ نفر از آن ها واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر شناخته شدند که بعد از تصویب در هیأت اجرایی در احکام آنان اعمال گردید.

همکاران حائز شرایط ارتقاء در این ماه به قرار زیر می باشند:

۱) آقای اکبر کریم خانی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۲) خانم مریم نیلی ارتقاء به رتبه ۳.