امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ جلسه کمیته ارتقاء یاوران علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۳ نفر از همکاران بررسی و واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر شناخته نشدند.