امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 در این ماه ۳ جلسه کمیته ارتقاء تشکیل گردید که اهم مصوبات آن به قرار زیر می باشد:

            الف) مقرر شد مراجع تائید طرح های پژوهشی یاوران علمی روسای پژوهشکده ها، معاونین پژوهشی پژوهشکده ها و معاون پژوهشی دانشگاه باشد.

            ب) مقرر شد مراجع صادرکننده دوره های نرم افزارهای تخصصی اگر جزو مراجع مورد تایید دانشگاه نباشند امتیاز دوره ها درصورت تايید روسای دانشکده ها، پژوهشکده ها یا معاونین لحاظ گردد که این مصوبه در جلسه ۱۴۰۱/۴/۷ به تایید هیأت اجرایی منابع انسانی نیز رسیده است.

            ج) مقرر شد برای دوره ICDL مقدماتی ۲۵ امتیاز و ICDL پیشرفته به عنوان دوره برای همکاران لحاظ گردد که این موضوع در جلسه ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت اجرایی مطرح و به این صورت اصلاح و تايید گردید:

        برای دوره ICDL مقدماتی ۲۵ امتیاز و برای دوره ICDL پیشرفته در صورت صدور از مراکز مورد تأيید دانشگاه با موافقت مسئول مربوطه امتیاز مستقل درنظر گرفته شود.

            د) مقرر شد ستاد اقامه نماز و حوزه های علمیه جزو مراجع مورد تايید صدور گواهی حساب گردد که این مصوبه در جلسه ۱۴۰۱/۴/۷ به تایید هیأت اجرایی منابع انسانی نیز رسیده است.

            هـ) مقرر شد برای فعالیت های هنری که در دانشگاه و به نام دانشگاه انجام گرفته امتیاز در نظر گرفته شود که این مصوبه در جلسه ۱۴۰۱/۴/۷ به تایید هیأت اجرایی منابع انسانی نیز رسیده است.

در ضمن تعداد ۱۳ پرونده ارتقاء یاوران علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۱۱نفر با کسب امتیاز لازم با طرح و تصویب در هیأت اجرایی منابع انسانی به رتبه بالاتر ارتقاء یافتند. 

همکاران حائز شرایط ارتقاء در این ماه به قرار زیر می باشند:

۱) آقای حامد باباپور ارتقاء به رتبه ۳؛

۲) خانم مریم بخشی ارتقاء به رتبه ۳؛

۳) آقای مهران کنارسرکانی ارتقاء به رتبه ۱؛

۴) آقای داریوش تمرخانی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۵) خانم شهلا سروری ارتقاء به رتبه ۲؛

۶) آقای علی رنجبر ارتقاء به رتبه ۱؛

۷) آقای امیر علی پور ارتقاء به رتبه ۳؛

۹) خانم رقیه محمدزاده ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۱۰) آقای محمود علیزاده ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۱۱) آقای محمد حسینی حاجی پیرلو ارتقاء به رتبه مهارتی.