امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۳ نفر از همکاران بررسی و ۲ نفر از آن ها واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر شناخته شدند که بعد از تصویب در هیأت اجرایی در احکام آنان اعمال گردید.

همکاران حائز شرایط ارتقاء به قرار زیر هستند:

۱) آقای مهندس سجاد حسن بگلو ارتقاء به رتبه ۲؛

۲) آقای عسگر کریم خانی ارتقاء به رتبه ۳.