امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 در این ماه طی ۴ جلسه، ۱۴ پرونده یاوران علمی دانشگاه در کمیته ارتقاء رتبه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که از این تعداد ۵ نفر با کسب امتیار لازم با طرح و تصویب در هیٔت اجرایی منابع انسانی به رتبه بالاتر ارتقاء یافتند.

لیست افراد حائز شرایط ارتقاء به شرح زیر می باشند:

۱) آقای علی همتی ارتقاء به رتبه ۱؛

۲) خانم لیلا خلیلی ارتقاء به رتبه ۳؛

۳) آقای اکبر تقی نژاد ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۴) آقای مهدی پیروزنیا ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۵) خانم حمیده فرید ارتقاء به رتبه ۲.