امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در طی ماه‌دی‌ ۳ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۱۰ نفر از همکاران بررسی و افراد زیر واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر شناخته شدند. پس از تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

در ضمن در این جلسات موارد زیر مصوب شد:

             الف) من‌بعد برای تشویق‌نامه‌های صادره توسط هر مسئول در طول یک سال صرفاً امتیاز یک تشویق لحاظ گردد. هر مسئول در طول یک سال مجاز به صدور یک تشویق‌نامه برای هر کارمند بوده و در صورت صدور بیش از یک تشویق‌نامه، فاقد امتیاز در ارتقاء خواهند بود؛

             ب) برای تشویق‌نامه‌های صادره از سوی رؤسا و معاونین دانشگاه‌ها و رؤسای دانشکده‌های دولتی زیرنظر وزارت علوم امتیاز معادل امتیاز تشویق‌نامه صادره توسط رئیس و معاون دانشگاه و رًسای دانشکده‌های دانشگاه ارومیه در نظر گرفته شود؛

             ج) براساس تبصره ۲ ماده ۵۲ (اصلاحیه) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی مصوبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ اعمال مدارک تحصیلی اخذ شده از مؤسسات آموزش عالی به شرط داشتن سایر شرایط بلامانع است؛

             د) به استناد ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و تبصره ۲ دستور ۴ مصوبات هیأت امنای تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ تاریخ اعمال مدارک تحصیلی یاوران علمی بعد از استعلام مدرک و طرح در هیأت اجرایی منابع‌انسانی دانشگاه از تاریخ تصویب در این هیأت خواهد بود.

افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) آقای خلیل جلیلی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۲) آقای فخرالدین اجاقی ارتقاء به رتبه ۳؛

۳) آقای علیرضا تمری‌فر ارتقاء به رتبه ۱؛

۴) آقای قنبر قهرمان‌زاده ارتقاء به رتبه ۳؛

۵) خانم کاملیا یزدانفر ارتقاء به رتبه ۲؛

۶) نجم‌الدین انصاری‌نیا ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۷) مرتضی جوانبخت ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۸) یاسر محسنی بدل‌آبادی ارتقاء به رتبه ۳.