امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در آبان ماه ۳ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۱۱نفر از همکاران بررسی و همه افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر شناخته شدند که پس از تایید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

در ضمن در این جلسات مقرر گردید:

             الف) برای گواهی های تدریس ارائه شده توسط همکاران حداکثر ۵۰٪ امتیاز دوره های تخصصی به عنوان سقف این گواهی ها لحاظ گردد.

             ب) گواهی شرکت در همایش های مرتبط با رشته و شغل همکار با موافقت مسئول مافوق به عنوان آموزش تخصصی لحاظ گردد.

             ج) در صورتی که امتیاز همکار متقاضی در بند انتشار مقالات، بالاتر از سقف تعیین شده باشد، امتیاز مازاد در ردیف ۴ (ایراد مقاله در سمینارها) لحاظ گردد.

افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) خانم بهارک صحت نیا ارتقاء به رتبه ۲؛

۲) آقای صابر رزاقی ارتقاء به رتبه ۲؛

۳) خانم سیما اسدی ارتقاء به رتبه ۲؛

۴) خانم مهسا دهقانی ارتقاء به رتبه ۳؛

۵) آقای علی قاسمی ارتقاء به رتبه ۲؛

۶) آقای یاسر میرزائی حصار ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۷) آقای موسی شیخی ارتقاء به رتبه ۳؛

۸) خانم مینا محمدزاده ارتقاء به رتبه ۳؛

۹) آقای مهندس علی فتح اللهی ارتقاء به رتبه ۳؛

۱۰) آقای مهندس محمدرضا طلیسچی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۱۱) خانم مریم اختیاری ارتقاء به رتبه ۳.