امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در مهرماه ۳ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۹ نفر از همکاران بررسی و ۷ نفر از آن ها واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر شناخته شدند که بعد از تصویب در هیأت اجرایی در احکام آنان اعمال گردید.

مصوبه این جلسات:

          الف) مقرر گردید کلیه دوره های آموزشی برگزار شده از سوی دانشگاه در صورتی که مرتبط با شغل همکار باشد به عنوان دوره تخصصی احتساب گردد و در غیراین صورت به عنوان دوره عمومی لحاظ شود.

اسامی همکاران حائز شرایط ارتقاء در این ماه به صورت زیر می باشند:

۱) خانم معصومه انوشه ارتقاء به رتبه ۲؛

۲) آقای آرش عسگری ارتقاء به رتبه ۳؛

۳) خانم لیلا طاهری پور ارتقاء به رتبه ۲؛

۴) آقای مصطفی علیپور ارتقاء به رتبه ۳؛

۵) خانم هاله جعفری تپه ارتقاء به رتبه ۲؛

۶) خانم شهناز رزاقی ارتقاء به رتبه ۲؛

۷) آقای محمدعلی احمدی ارتقاء به رتبه ۳.