امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

جلسات تدوین شرح وظایف شغلی "کارشناسان آموزش، پژوهش، تربیت بدنی، امور فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات و کامپیوتر، انبارداران، کارپردازان، مسئولین ذفاتر و بیرخانه، نگهبانان و حفاظت فیزیکی" توسط گروه تحوّل اداری و بهره وری با همکاری مدیریت امور اداری دانشگاه برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسات، استفاده از توان کارشناسی همکاران ضمن تدوین شرح شغلی مدوّن مطابق با واقع خدمات کارکنان، تعیین جایگاه، حرکت به سمت ارزیابی 360 درجه و ایجاد نگاه متعالی به کارها و خدمات همکاران دانشگاه می باشد.

در حاشیه این جلسات، فرصتی فراهم آمد تا کارکنان به طرح مسائل و مشکلات شغلی و اداری خود نیز بپردازند. همچنین برگزاری این جلسات، مورد استقبال قاطبه همکاران قرار گرفت و آن را کاری بدیع و مثبت برشمردند.

برپایی جلسات تدوین شرح وظایف شغلی از ابتدای آبان ماه 1401 شروع شده و تاکنون تعداد 14 شغل مورد بررسی و تدوین قرار گرفته است و تا تعیین تمامل مشاغل دانشگاه ادامه خواهد یافت.