امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

بنا بر اعلام امور اداری دانشگاه ارومیه همکاران مندرج در جدول زیر طی مرداد تا مهرماه سال 1401 در مسیر ارتقای رتبه شغلی با کسب امتیاز لازم و رعایت شرایط توقف در رتبه قبلی به یک رتبه بالاتر ارتقاء یافته اند:

ردیف

نام و نام خانوادگی

از رتبه

به رتبه

1

علی قاسمی

3

2

2

اکبر کریم خانی

مقدماتی

مهارتی

3

مریم نیلی

مقدماتی

3

4

علی همتی

2

1

5

لیلا خلیلی

مقدماتی

3

6

اکبر نقی نژاد

مقدماتی

مهارتی

7

مهدی پیروزنیا

مقدماتی

مهارتی

8

حمیده فرید

3

2

 

بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی ، کارکنان در بدو ورود به خدمت دارای رتبه مقدماتی می باشند و در طول خدمت بر اساس آیین نامه ارتقاء می توانند به ترتیب به رتبه های «مهارتی»، «رتبه 3»، «رتبه 2» و «رتبه 1» ارتقاء یابند.

امور اداری دانشگاه این موفقیت را به همکاران عزیز تبریک عرض می نماید.