امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در راستای تسهیل دسترسی همکاران محترم دانشگاهی، خدمات گیرندگان و نیز تکریم ارباب رجوع دفتر تلفن الکترونیکی مندرج در سایت دانشگاه، به روز رسانی شد.

انتظار می رود قسمت های مختلف دانشگاه، ضمن کنترل دفترچه به روز شده، تغییرات احتمالی یا موارد اصلاح نشده را به صورت مکتوب به مدیر امور اداری دانشگاه منعکس نمایند تا در اسرع وقت تغییرات اعمال شود.

در ضمن برای ایجاد تسهیل و تکریم بیشتر، دفتر تلفن جدید با قابلیت هایی چون امکان جستجو و ... در حال آماده سازی است که به زودی جایگزین دفترچه تلفن حاضر خواهد شد.

مدیریت امور اداری و بهره وری دانشگاه