امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 

 

 

 مهدی دمیرچی

رییس اداره رفاه و امور بازنشستگان

 

شرح وظایف:

 

1. اعمال و اجرای قوانین،آئین نامه هاو مقررات  ودستورالعملهای صادره از مراجع ذیصلاح و همچنین کلیه مصوبات هیات امنا و هیات اجرایی منابع انسانی کارکنان غیر هیات علمی،هیات جذب اعضای هیات علمی و... دانشگاه

2. تهیه و تدوین آئین نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعملها ی امور رفاهی و بازنشستگان دانشگاه در چارچوب  قوانین و مقرررات مربوطه با هماهنگی مقامات مافوق

3. مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ،قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی ، رفاه و بخشنامه ها و تصویب نامه ها مربوط  به منظور آشنایی کامل ونظارت بر اعمال و اجرای آنها

4. نظارت و همکاری در اقدامات مربوط به صدور دفترچه بیمه درمان ، برقراری حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی و وظیفه وراث مربوطه و مستمری بگیران

5. نظارت و همکاری  درمحاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمت نظام وظیفه و خدمات غیر رسمی اعضا

6. نظارت و همکاری  درانجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی و تغییر صندوق بازنشستگی اعضاء

7. نظارت بر استرداد و انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

8. نظارت و همکاری در حسن انجام خدمات مربوط به به بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، بازخریدی ط در چهارچوب قوانین و مقررات جاری

9. نظارت و همکاری درانجام مکاتبات و محاسبه حقوق جهت صدور احکام بازنشستگی

10. نظارت و همکاری و مکاتبه با سایر سازمان ها و دستگاه ها  جهت استعلام سوابق خدمتی

11. نظارت و همکاری در اقدامات مربوط به صدور کلیه معرفی نامه ها و گواهی انجام کار کلیه اعضا و بازنشستگان

12. تهیه گزارش های لازم درخصوص موعد بازنشستگی افراد و بررسی درخواست افراد برای بازنشستگی