امروز

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

پیرو اطلاعیه های قبلی اداره رفاه و امور بازنشستگان مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه ارومیه، بدینوسیله لیست مراکز آنلاین و نیز تعهدات بیمه سینا طی قرارداد از ابتدای آبان ماه سالجاری تا پایان مهرماه سال آتی در دسترس همکاران محترم دانشگاهی قرار می گیرد.

تعهدات بیمه سینا در قبال قرارداد منعقده بیمه تکمیلی با دانشگاه ارومیه

لیست مراکز آنلاین بیمه سینا جهت بهره مندی بیمه شدگان